Photography Portfolio - 72

Haikus of Autumn #9

The image Haikus of Autumn #9 was posted online on the 4 November 2009.